PRANAM

To Greet Someone;Namaskara;

GajabLife.com | Instagram